Centre of Pear Engineering Technology Research,
Nanjing Agricultural University
Group leader: Prof. Shaoling Zhang
Main contributor: Xin Qiao, Qionghou Li, Hao Yin, Kaijie
Qi, Leiting Li, Runze Wang, Shaoling Zhang
University of Georgia
Group leader: Prof. Andrew Paterson
Main contributor: Andrew Paterson, Xiyin Wang